Je hebt nog een boeking lopende, wil je verder met boeken?

Algemene voorwaarden verhuur Nuggy

Huurvoorwaarden:

De huurovereenkomst is bindend voor de huurder en in geval van Rechtspersonen diegenen die hen vertegenwoordigen. Het contract is niet geheel of gedeeltelijk overdraagbaar aan derden. De ondertekenaar van het contract is hoofdelijk en ondeelbaar gedurende de volledige huurperiode verantwoordelijk voor de wagen en bijhorigheden. De huurder is tevens verantwoordelijk voor alles wat in deze overeenkomst staat geschreven. Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden.

Vertrekgarantie:

Indien om welke reden dan ook het gereserveerde voertuig niet beschikbaar is, heeft de huurder het recht een vervangend voertuig te eisen, zoals de verhuurder het recht heeft een ander voertuig ter beschikking te stellen, uiteraard zonder de voorwaarde van gelijkbaarheid.

Huurder/Bestuurder:

De bestuurder van het voertuig moet minstens 23 jaar zijn en over een geldig rijbewijs (minimum B) beschikken.

De bestuurder moet de laatste 4 jaar ongevalvrij zijn.

De huurder(s) moeten een geldige identiteitskaart kunnen voorleggen. De verhuurder heeft hiervan een kopie nodig voor het vervolledigen van het huurdossier.

Betaling:

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 50% van de huursom (te volstorten binnen de 5 werkdagen na datum overeenkomst). Het resterende saldo dient betaald te worden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de verhuurperiode. Indien dit saldo niet tijdig betaald wordt heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de terugbetaling/ teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder.

Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW, verzekering BA- (vrijstelling 500€) + omniumverzekering (vrijstelling 1.000€) en reisbijstand voertuig (ingeval van ongeval en pech). Het verbruik van toiletreinigingsproducten en gas zijn ten laste van de verhuurder; de brandstof (diesel) is ten laste van de huurder. Bij afhaling van de camper zal de dieseltank vol zijn. De camper moet ook binnengeleverd worden met een volle dieseltank. Het eventuele verschil is ten laste van de huurder aan de actuele brandstofprijzen.

Voorwaarden:

Onze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing binnen Europa. Andere landen zijn eventueel toegelaten na onderlinge afspraak. Na goedkeuring zal u hiervan een schriftelijke toestemming ontvangen. Eventuele problemen of schade onderweg dienen onmiddellijk telefonisch aan ons te worden gemeld, zodat wij voor aankomst (lees binnenbrengen van de camper) de nodige maatregelen kunnen treffen.

De camper mag niet gebruikt worden op festivals. Dieren in de camper zijn niet toegelaten en het is verboden te roken in het voertuig. Bovendien gebruiken we geen eigen toestellen (frietketel, microgolf, …) en nemen we niet meer dan 5 passagiers mee in de camper (zitplaatsen met veiligheidsgordel)

Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
U ontvangt onze camper bij de start van de verhuurperiode dan ook netjes gepoetst, voorzien van een ruim basispakket aan comfort, en eventueel aangevuld met de bestelde extra’s. Van de huurder verwachten we dat hij onze camper inclusief alle voorzieningen en andere gehuurde roerende goederen behandelt als een goede huisvader. Wij vragen dan ook dat eventuele aanwezige defecten en/of beschadigingen spontaan door de huurder gemeld worden bij het inleveren van het voertuig. Herstellingen aan en in onze camper zullen door de verhuurder zelf worden uitgevoerd.

De huurder ledigt het toilet en spoelt het uit, haalt de koelkast leeg en neemt ook het vuilnis mee.
Indien het toilet niet netjes is rekenen we 50€ extra aan.
De verhuurder zal de watertank en de vuilwatertank ledigen en spoelen.
Het reinigen van de camper doen we zelf, zowel de buitenkant als de binnenkant, zo zijn we zeker dat alle klanten er met een even propere camper op uit kunnen trekken. De kostprijs hiervoor bedraagt 100€. Evenwel zal er, als de camper bijzonder vuil wordt terug gebracht, een toeslag aangerekend worden van nog eens 100€

1) Voorwerp van verhuur

De huurder huurt de camper, het bijhorend gereedschap en alle accessoires zoals vermeld in de inventaris in het dossier van de boorddocumenten, en erkent er bezit van genomen te hebben in perfecte staat, volledig werkend, perfect onderhouden en zonder enige gebreken.

Bij elke verhuring zal er voorafgaandelijk een volledige inventaris opgemaakt worden van zowel de buitenkant als de binnenkant van de camper gedocumenteerd met bijkomende foto’s en video.

Ook andere roerende goederen die als optie gehuurd worden zullen deel uitmaken van voornoemde inventaris.

2) Duur van de overeenkomst

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur:

Uur van afhaling van het voertuig en het terug inleveren wordt bepaald in de huurovereenkomst.

Indien het voertuig langer in het bezit blijft van de huurder wordt per begonnen uur een vergoeding aangerekend van 50€.

3) Huurprijs en betalingswijze

3.1) Prijs

Alle prijzen zijn 21% BTW inclusief.
Huurprijs per seizoen en per huurperiode bedraagt:

Laagseizoen

Dagverhuur:

  • 115 € per dag voor de Nuggy Pop Top Plus
  • 125€ per dag voor de Nuggy High Top Plus
  • 300 km per dag inbegrepen
  • Extra kilometers worden aangerekend aan 0,25€ per km

 

Hoogseizoen:

Dagverhuur:

  • 125 € per dag voor de Nuggy Pop Top Plus
  • 135€ per dag voor de Nuggy High Top Plus
  • 300 km inbegrepen/dag
  • Extra kilometers worden aangerekend aan 0,25€ per km

 

3.2) Betalingswijze

Een voorschot van 50% dient betaald bij reservatie, te voldoen binnen de 5 werkdagen na datum overeenkomst door overschrijving op onze rekening   BE60 7390 2128 8770.
De ontvangst van dit voorschot is per definitie de bevestiging van de reservatie.

Het resterende saldo dient betaald te worden ten laatste 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode, door overschrijving op onze rekening BE60 7390 2128 8770.

4) Inbegrepen in de huurprijs

-300 km ’s per dag
-Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (vrijstelling 500€ per schadegeval)
-Omniumverzekering (vrijstelling 1.000€ per schadegeval)
-Reisbijstand voertuig
Uitgebreide basisuitrusting voor beschrijving zie bijlage.

5) Niet inbegrepen in de huurprijs

-De kosten van reparatie aan de motor en de mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en verwaarlozing van de
 ontstane defecten onderweg.
-Boetes en processen verbaal zie verder
-Tolheffingen.
-Het verbruik van motorbrandstof (diesel).

6) Reservatie

De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot, een kopie van het rijbewijs van de bestuurder(s) en de identiteitskaart(en) van de huurder(s). Dit alles moet binnen de 5 werkdagen na de datum van de overeenkomst in ons bezit zijn. Indien deze termijnen niet gerespecteerd worden, vervalt de reservatie.

Indien de betaling van het resterende saldo niet betaald wordt 14 dagen voor begin van de huurperiode, heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw aan te bieden voor verhuur zonder dat dit enig recht op teruggave van het betaalde voorschot inhoud. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten in de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.

7) Waarborg

De huurder zal een waarborg betalen gelijk aan 1.200€. Deze waarborg is te betalen in contanten bij afhaling van de camper.
Bij de teruggave van de camper doet de verhuurder samen met de huurder een nauwkeurige inspectie van de staat van de camper zowel aan de buitenkant als de binnenkant. De huurder is verplicht om bij de inlevering alle aangebrachte schade te melden aan de verhuurder. In geval van schade wordt deze beschreven en gefotografeerd. Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 150,- euro. De vaststellingen worden door de huurder ondertekend onder voorbehoud van eventueel achteraf opgemerkte schade en/of gebreken. In geval van schade wordt de volledige waarborg ingehouden tot na de afhandeling van het volledige schadedossier. Wordt de camper ingeleverd in de staat waarin hij zich bevond bij aanvang van de huurperiode wordt het bedrag van de waarborg ten laatste 3 werkweken na inlevering terugbetaald aan de huurder door overschrijving op diens rekening. Een eventuele schadevergoeding voor de schade kan vergoed worden met de geblokkeerde waarborg. Indien er nog eventuele bijkomende schade is bovenop de huurwaarborg, zal deze schade ten laste van de huurder gefactureerd worden. Is niet alle waarborg nodig om de schade te vergoeden wordt het saldo overgeschreven op voormelde bankrekening van de huurder. Bij twijfel of onenigheid kan de huurder, op eigen kosten, steeds beroep doen op een deskundige.

8) Teruggave

Aan het einde van de huurovereenkomst, of in geval van vroegtijdig beëindiging van de huurperiode moet de huurder de wagen en eventueel gehuurde extra’s in goede staat teruggeven aan de verhuurder of aan ieder die door deze laatste aangewezen werd en dit op het adres zoals vermeld in Artikel 1. Partijen komen overeen dat de gehuurde goederen zich in een goede staat bevinden indien deze overeenstemmen met de beschrijving opgemaakt aan he begin van de huurperiode.

De teruggave moet geschieden conform de afspraken in de huurovereenkomst.

Elke vertraging bij de teruggave van de wagen die te wijten is aan de huurder zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de betaling van een extra vergoeding van 50€ per beginnend uur. Als door het te laat binnenbrengen door de huurder de verhuurder een andere huurovereenkomst niet kan naleven, zal de huurder instaan voor de schade hieromtrent.

Gevallen van overmacht worden volledig uitgesloten.

Bij inlevering verwachten we dat de:

-Toilet tank werd leeggemaakt en gespoeld – bij gebreke rekenen we een vergoeding van 50,- euro.

– Dieseltank werd volgetankt – bij gebreke wordt het tekort aan brandstof afgehouden van de waarborg.

9) Persoonlijk gebruik

De camper dient voor persoonlijk gebruik. De verhuurder verbindt zich er toe de wagen noch in onderverhuring te geven noch over te laten noch ter beschikking van derde(n) te stellen.

10) Rijbewijs en identiteitskaarten

De huurder dient een kopie voor te leggen van het rijbewijs en de identiteitskaart van alle mogelijke bestuurders. De minimumleeftijd voor het besturen van de camper bedraagt 26 jaar en de bestuurder dient tevens minimum 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. De bestuurder verklaart niet vervallen te zijn voor het recht op het besturen van een voertuig en tevens een grondige kennis van het besturen te bezitten.
Bovendien Tekent de bestuurder een verklaring op eer dat hij reeds 4 jaar schadevrij is.

11) Gebruik van het verhuurde voertuig

De huurder is verplicht de camper te gebruiken als een goede huisvader.

De camper mag niet gebruikt worden:

-Voor het betaald transport van passagiers of goederen.
-Voor het voorttrekken van een wagen of enigerlei aanhangwagen, tenzij in eigendom van de verhuurder en deel
  uitmakend van onderhavig huurcontract.
-Binnen het kader van enigerlei autosport of competitie.
-Om bepaalde aanpassingen te doen aan de camper.
-Voor het transport van andere goederen dan louter de persoonlijke goederen bestemd voor het verblijf in de camper   
  gedurende de contractuele huurperiode.
Het is tevens verboden:
-Frituurolie en andere licht ontvlambare stoffen in het voertuig te gebruiken.
-Te roken in het voertuig.
-Huisdieren mee te nemen in het voertuig zonder voorafgaandelijke toelating.
Bij gebreke zal u een schadevergoeding aangerekend worden van 250,- euro of de prijs van de chemische reiniging.

12) Aansprakelijkheid van de huurder

Indien het voertuig schade oploopt door de fout van de huurder, is deze steeds verantwoordelijk voor alle kosten.

De huurder moet een familiale verzekering BA onderschreven hebben. Indien de verhuurder wil vergoed worden voor de schade die ze gecreëerd hebben. Deze familiale verzekering BA zal tussenkomst verlenen als de huurder in fout is.

13) Verzekering

De verzekeringspolis maakt integraal deel uit van onderhavige huurovereenkomst. Voor onze camper(s) werd een burgerlijke aansprakelijkheid met vrijstelling (500€), omnium met vrijstelling (1.000€) en rechtsbijstand voertuig onderschreven.

Bijkomende informatie over de verzekeringen zie bijlage

14) Informatieplicht van de huurder

De huurder verbindt zich ertoe om de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te stellen van elke fout, schade of gebrek aan materiaal die de goede werking ervan verhindert of eventueel schade zou kunnen berokkenen aan derden.

15) Onderhoud (enkel van toepassing indien u langer dan 60 dagen huurt)

De huurder verbindt zich er toe het onderhoud van de wagen uitsluitend door erkende Ford garages te laten uitvoeren en dit volgens de instructies van het onderhoudsboekje na overleg met de verhuurder. Herstellingskosten zijn ten laste van de huurder indien bij de terugbrenging van de wagen aan de verhuurder geconstateerd wordt dat het voertuig niet voor onderhoud werd aangeboden volgens de instructies van het onderhoudsboekje. Om de kosten van deze herstelling te bepalen, is overeengekomen dat er ontegensprekelijk een bestek zal opgemaakt worden met vermelding van alle uit te voeren werken en hun prijs, dat door beide partijen voor akkoord zal ondertekend worden.

16) Technische defecten

Bij immobilisatie van de camper door een technisch defect neemt u contact op met de technische bijstandsverzekering (de contactgegevens en polis nummer zijn terug te vinden in de map met boorddocumenten).

Bij een ander defect brengt u het voertuig naar een lokale Ford garage welke vervolgens contact dient op te nemen met ons op het nummer +XXXX XX XX XX ter melding van de herstellingskosten. Indien de camper tijdens uw reis door de technische panne niet kan gebruikt worden, geeft dit geen recht op pro-rata terugbetaling van de huur. De bijstandsverzekering zorgt ervoor dat de motorhome naar de garage gesleept wordt en zo snel mogelijk gerepareerd wordt. Indien dit niet op korte termijn kan, wordt u gerepatrieerd. De huur voor de dagen dat u door deze situatie vroeger thuis bent, zijn terug vorderbaar, maar de dagen dat het voertuig in de garage was voor reparatie niet.

17) Inbreuken op het wegreglement

De huurder alleen is aansprakelijk voor alle processen-verbaal tegen hem opgesteld tijdens de duur van de verhuring, alsook voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Bij het ontvangen door de verhuurder van een proces-verbaal uit het buitenland of binnenland tijdens of na de verhuurperiode, zal er automatisch contact opgenomen worden met de huurder. Tevens zullen de nodige documenten aan de huurder bezorgd worden en eist de verhuurder een bewijs van betaling.

18) Ongeval

De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder bij ongevallen waarvan hijzelf en/of inzittenden van de wagen het slachtoffer zouden zijn. Bovendien verbindt de huurder er zich toe om alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen en de rechten van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn:

-Het optekenen van naam en adres van de betrokken partijen in het ongeval alsmede die van de getuigen middels invulling van het Europees Aanrijdingsformulier (bijlage bij de boorddocumenten)
-Ontkennen van elke verantwoordelijkheid of fout.
-Het voertuig niet verlaten zonder de nodige voorzorgen voor veiligheid te nemen.
-Onmiddellijk de politie te verwittigen wanneer een derde aansprakelijk is of wanneer er gekwetsten zijn.

19) Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade aan goederen of personen vervoerd in de verhuurde wagen. De huurder onthoudt zich uitdrukkelijk van elke vordering hieromtrent lastens de verhuurder.

20) Risico’s

Indien het voertuig niet beschikbaar is door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal deze voorzien in de vervanging door een ander voertuig, onder de voorwaarden van toepassing zijnde op dit vervangend voertuig. Indien geen voertuig ter vervanging beschikbaar is binnen de 24 uur, zal de verhuurder de volledige huursom terugbetalen en dit binnen de 7 dagen na de ingang van de huurovereenkomst zoals beschreven in Artikel 4.

21) Contractgebied

De huurder mag enkel reizen binnen Europa in de landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart.

22) Annulering van uw reservatie

Annulering dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren aan het adres van de verhuurder. Bij annulering van de reservering worden de reeds betaalde sommen niet terugbetaald. Het wordt dan ook aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen en basis van een bijkomende polis af te sluiten door de huurder of kandidaat huurder zelf.

23) Ontbinding en verbreking

De partijen kunnen de overeenkomst zonder enige opzegtermijn noch vergoeding per aangetekend schrijven beëindigen indien de medecontractant in welke mate dan ook te kort komt aan zijn verplichtingen, voor zover deze tekortkoming niet is verholpen binnen een termijn van 7 dagen na de per aangetekend schrijven gedane kennisgeving van de tekortkoming en de ingebrekestelling om ze te verhelpen.

24) Bevoegdheid en toepasselijk recht

Iedere betwisting, betreffende dit contract, wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgische Recht. Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Alle contractuele verbintenissen ontstaan tussen huurder en verhuurder worden geacht te zijn ontstaan in de maatschappelijke zetel van de verhuurder.